Tema

Tema van die Maand

nlfk_jan_2021

[Her] Fokus (JANUARIE)

Soms kan lewe en sy dinge ons fokus steel van dit waarop God wil hê ons moet fokus. As jy jou fokus terug kry sal jy ook vervuld bly.
ROMEINE 12:2 AFR83
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

nlfk_Feb_2021

[Her] Bou (FEBRUARIE)

Na jare kom Nehemia terug en hulle begin die mure in opdrag van die Here weer herbou. Daar is ook baie teenstand. Hul geheim: Hul hart was in die werk!

Drie beloftes vir die hede
Daarom as julle moed geskep het, “Begin met die werk,” sê die Here. Sit die werk voort. Hou aan tot die einde toe. Moenie stop nie. Moenie moed verloor nie.

En die Here gee vir hulle drie beloftes om hulle te bemoedig, dinge wat daar en dan vir hulle waar sal wees.
Hy belowe dat Hy by hulle is, Hy die Almagtige, die woord wat ‘n mens ook in ons geloofsbelydenis kry. Die Here, die Almagtige, dié is by hulle.

Hy herinner hulle aan die belofte wat Hy reeds by die uittog uit Egipte aan hulle gemaak het, dat Hy aan hulle verbind is, dat Hy hulle ooit in die steek sal laat nie, dat hemel en aarde in der waarheid sal vergaan, voor Hy sy verbond met hulle sal opsê.

En hy spel dit nog verder uit vir hulle dat sy Gees altyd by hulle sal bly. God se teenwoordigheid, die krag van sy Gees, sal nooit van hulle af wyk nie. Hulle kan daarop vertrou. Hulle kan daarop staatmaak. Sagaria sou ‘n bietjie later hierby aansluit en vir Serubbabel met dieselfde woorde bemoedig: “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees.” (Sag. 3:6).

nlfk_herstel_Mrt_2021

Herstel (MAART)

Jesaja 43:18-19 ‘Dink nie aan die vorige dinge nie, en staan geen ag op wat vroeëer gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja. Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis..’
Psalm 107:35 ‘Hy het die woestyn ‘n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine; ‘
Watter tipe herstel wil God doen?

 1. Herstel van lewe.
  Die Here is die bron van alle lewe dwarsdeur die heelal. Lewe kom slegs van God en alle lewe word deur Sy self-bestaande lewe onderhou. Die Here deel uiteindelik Sy gawe van lewe met mense, deur elkeen in Sy beeld te skep wat almal die kapasiteit gee om Sy ewige lewe te ken. Hy wil hê dat ons Sy ‘zoe’ lewe – die ware lewe van God homself, moet ken.
 2. Herstel van visie.
  Laat Hom toe om jou visie te herstel. Mag jy in staat wees om verder as jou huidige situasie te sien en verder as wat jy met jou fiesiese oë kan sien!
 3. Herstel van hoop.
  Hoop is die positiewe ingesteldheid van jou gedagtes gebasseer op die verwagting van positiewe resultate. Die Here wil hê dat jou hoop herstel moet word. Glo Hom vir die herstel van jou hoop.
 4. Herstel van vertroue.
  Die Here wil jou vertroue herstel. Miskien is jou vertroue ondermyn en verweer. Gee dit vir Hom en sien hoe Hy herstel in hierdie area van jou lewe sal bring. Laat Hom toe om jou hoop nou te kom herstel. Mag hoop in jou hart en siel opvlam!
 5. Herstel van effektiwiteit/produktiwiteit/doel en vrugbaarheid.
  Johannes 15:5 ‘Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. ‘
  Mag jy ook in hierdie area herstel ondervind! Mag jy weet wat dit beteken om effektief, vrugbaar, produktief en met ‘n roeping en doel gevul te wees! Dit is Sy plan van herstel vir jou.
nlfk_hernuwe

Hernuwe (APRIL)

Gebed

Here, ek wil my gedagtes hernu deur U Woord. Ek weet dat U ‘n nuwe begin en roeping vir my het nes U vir Moses en Paulus gehad het. Ek ontvang dit vandag, en glo dat U dit sal laat gebeur.

Efesiërs 4.23
“en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed.” Efesiërs 4:23 NLV

nlfk_herlewe

Herlewing (MEI)

En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. Jer 29:13
Jer 3:22 Keer terug, o afkerige kinders; Ek sal julle afkerighede genees. Hier is ons, ons kom na U toe, want U is die HERE onse God.

Psalm 85:6
Will you not revive us again, that your people may rejoice in you?
Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat u volk hulle vreugde in U kan vind nie.

2 Chronicles 7:14
If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
En my volk oor wie my Naam uitgeroep, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose wee af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.

nlfk_Hersien

Hersien (JULIE)

Hersien, lees, ontleed en verstaan die woord.

LUKAS 24:45 AFR83
Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.

nlfk_Herverbind

Verbind (AUG)

Die Bybel is die elektriese koord. Dit verbind ons aan God.

Hulle moes tyd bestee om hulle opnuut aan God toe te wy. … word met Jesus se wederkoms, is daar die belofte in die Skrif dat ons Hom kan aanroep en dat Hy groot dinge sal doen
Jeremia 33:3). … Verbind jou daartoe om vir Jesus te leef

nlfk_Herhaal

Herhaal (SEPT)

Filippense 4:4-7
Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal

nlfk_Herenig

Herenig (OKT)

2 Tessalonisense 2.1
En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek ‘n ernstige versoek aan julle.

nlfk_Herroep

Herroep (NOV)

JOËL 2:14 AFR83
Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie; of Hy nie weer voorspoed sal gee nie sodat daar weer graan- en drankoffers sal wees vir die Here julle God!

nlfk_Herken

Herken (DES)

Johannes 10.27
“My skape luister na My stem; Ek ken hulle en hulle volg My”
Die wat God se tem hoor is die wat aan Hom behoort – die wat gered is, verlos is deur te glo in Jesus Christus. Hierdie is die skape wat hoor en Sy tem herken. Om God se stem te hoor, moet ons aan Hom behoort.