Ons Glo

Nuwe Lewe Familiekerk Glo

In een God wat vir ewig bestaan in die drie persone naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. Dat Jesus Christus die enig geboreseun van die Vader is, verwek deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria en dat Hy waarlik God en mens is en was.

Jesus is gekruisig, het gesterf en is begrawe. Hy het Homself gewilliglik onderwerp aan die wil van Sy Vader, en is as die Lam van God geoffer as volledige betaling vir die sonde van die mensdom.

Jesus is op die derde dag deur die krag van God opgewek, en Hy is daardeur bevestig as die seun van God. Hy het die sonde en dood oorwin, en vir elkeen wie Hom aanroep ‘n ewige hoop bewerkstellig. Jesus se dood is deur engele verkondig en deur ooggetuies bevestig. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodopgewek het, is vandag deur die Heilige Gees werksaam in die wie hoop en geloof in Christus plaas.

Jesus het deurgans die koninkryk van God verkonding, en ons aangemoedig om bo alles in die lewe, allereers, Sy koninkryk te soek.

Jesus se koninkryk is ewig en Sy wederkoms seker. Dit wat tydelik is, sal verby gaan en dit wat ewig is, sal bly. Daar sal ‘n dag wees wanneer Christus sal terugkeer as Koning van konings en die Here van die here. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Vir ons as gelowiges is die wederkoms van Jesus ‘n wonderlike verwagting en ons almal heelhartig uitroep: “Kom, Here Jesus! Kom!”

‘Baptism’ die Engelse woord vir doop is afgelei van die Grieksewoord ‘baptizo’ wat letterlik beteken om ‘onder die water ingedruk’ te wees, of selfs ‘deur die water oorweldig’ te wees. Die Woord sê: “maak dissipels van mense en doop hulle”. So wanneer ek en jy gereed is vir die bekeringsdoop staan die ou mens in die water en word dan onderdompel en staan dan saam met Jesus op, letterlik as ’n nuwe mens.

Elke kind wat in hierdie wêreld gebore word, is ’n geskenk van God. Hulle word aan ons geleen om namens God na hulle om te sien. Dit is ons as ouers se verantwoordelikheid om hierdie kinders van ons aan God toe te wy, dat Hy hulle in Sy Koninkryk kan gebruik. Soos Hanna Samuel van God afgebid het en belowe het om hom weer aan God toe te wy moet ons as ouers ons kinders ook aan God toewy. Ons bid God se seën ook op die dag van toewyding oor ons kinders en bid God se wysheid om hulle groot te maak in die weë van God.